A Megrendelő üzemeltetésbe adja, a Szolgáltató pedig üzemelteti a Megrendelő tulajdonát képező jelen szerződés I. sz. mellékletében meghatározott szerzői joggal védett ipari formaterv felhasználói jogát, a hozzá tartozó “stl” fájlt, és homokforma kialakításához szükséges szerszámot (együttesen “Szerszámot”)

Teljes körű üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészről

Proto Cast Kft. (7838 Vajszló, Petőfi u. 72/2)

név:

cím:

születési hely, idő:

anyja neve:

cégjegyzékszám:

adószám:

mint vevő (továbbiakban: Vevő)

(Szolgáltató és Megrendelő együttesen: Felek, továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya:

1.1 A Megrendelő üzemeltetésbe adja, a Szolgáltató pedig üzemelteti a Megrendelő tulajdonát képező jelen szerződés I. sz. mellékletében meghatározott szerzői joggal védett ipari formaterv felhasználói jogát, a hozzá tartozó “stl” fájlt, és homokforma kialakításához szükséges szerszámot (együttesen “Szerszámot”)

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

2.1 A Szolgáltató a Szerszámot szakszerűen kialakított öntődében elhelyezi és használhatja a termelési feladatainak a teljesítéséhez.

2.2 A Szolgáltató havonta karbantartást és teljes revíziót tart az általa üzemeltetett Szerszám európai uniós telephelyén. A Szolgáltató a karbantartás során az észlelt hibákat javítja, és a Megrendelőt erről tájékoztatja.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

3.1.    A Megrendelő jogai:

A Megrendelő a saját sorszámozott Szerszámát előre egyeztetett időpontban megtekintheti.

A Megrendelő jelen szerződés keretei között jogosult a szolgáltatási díjra.

3.2 A Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő köteles a Szerszámot  a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az üzemeltetés során megtermelt javak átengedésére a szerződés II. sz. mellékletében meghatározott mértékben.

4. A Szolgáltató jogai:

4.1. A Szolgáltató jogosult az üzemeltetés profitabilitásának felmérésére.

4.2. A Szolgáltató jogosult az üzemeltetés megszakítására, amennyiben a termelés nem éri el az üzemeltetéssel járó költségek nagyságát.

4.3. A Szolgáltató jogosult a javítási mód eldöntésére.

4.4. A Szolgáltató jogosult és köteles az üzemeltetés során felmerülő költségek kifizetésére.

4.5. A Szolgáltató jogosult a vállalt kötelezettségeit harmadik fél (alvállalkozó) igénybevételével is teljesíteni.

5. A szolgáltatás díja:

5.1 A Szolgáltató a Megrendelőnek szolgáltatási díjat fizet, amelyet a Szolgáltató az üzemeltetésből befolyó bevételnek a jelen szerződés 4.4. pontjában meghatározott költségek kiegyenlítése után fennmaradó összegből teljesíti, a II. sz. mellékletben felsorolt módon.

5.2 A szolgáltatási díj minden hónapban kéthetente kerül kiszámításra, vagyis minden tárgyhó tizenötödik (15) és utolsó napján. A szolgáltatási díj minden hónapban kéthetente kerül kifizetésre, vagyis minden tárgyhó tizenhatodik (16) és tárgyhót követő hónap első (1) napján. A Szolgáltató a termelési értékeket email útján a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a következő hónap első (1) és tizenhatodik (16) napján. A díjak elszámolása euróban (EUR) történik. Amennyiben a fentiekben említett tizenhatodika (16.) vagy elseje (1.) nem munkanap, úgy a kifizetés az azt következő munkanapon esedékes.

5.3 A Megrendelő a Szolgáltató által biztosított webirodából kezdeményezheti a szolgáltatási díj kifizetését, amit a Szolgáltató a következő utalási napon elindít a Megrendelő által megadott bankszámlára történő utalással. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő állítja ki a szolgáltatási díjról szóló számlát, amelyet eljuttat a Szolgáltatónak.

6. Szerződés megszüntetése

6.1 A Felek a szerződést határozatlan időre kötik.

6.2 Bármelyik fél a jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja.

6.3 A Megrendelő a 30 nap elteltével köteles a tulajdonát képező Szerszámot elszállítani.

6.5 A Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, amennyiben a Szerszámot harmadik személy részére önállóan értékesíti. A Szolgáltató az új tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés alapján kezdi el újra üzemeltetni a Szerszámot.

7. Záró rendelkezések:

7.1 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése kapcsán a másik féltől tudomásukra jutott bármely tényt, adatot, információt, adatbázist, műszaki megoldást bizalmas üzleti titokként kezelnek és a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adják át harmadik személynek. Kivéve azt az esetet, amikor Szolgáltató a szolgáltatás szerződött szintű ellátásához szükséges információkat oszt meg alvállalkozóival. A titoktartási kötelezettség szándékos megszegése esetén a szerződést szegő fél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

7.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a garancia keretében a Szerszámok (ek) kicserélése válik szükségessé, úgy a szerződés minden rendelkezése változatlanul hatályban marad.

7.3 Jelen szerződés annak elektronikus elfogadása napján lép.

7.4 Az I. és a II. számú mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

7.5 A Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítése során a mindenkori hatályos adójogi jogszabályokat betartani. A Szolgáltató teljes felelősségét kizárja a Megrendelő által elmulasztott adójogszabályokból eredő konzekvenciáiért. (büntetések, adóhiány, stb.).

7.6 Jelen szerződés csak a Felek egyező akaratával és írásban módosítható.

7.7 Jelen szerződés utóbb hozzáférhető és nyomtatható a Megrendelő webirodájában.

7.8 Amennyiben jelen szerződésnek bármely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelenné válik, úgy az összes többi rendelkezés érvényben és hatályban marad.

Mellékletek:

I. sz. melléklet – Üzemelttésre átvett szerszám; szerzői joggal védett ipari formaterv felhasználói joga, a hozzá tartozó “stl” fájl, és homokforma kialakításához szükséges szerszámot megnevezése: szék támla szerszám:  Egységára:     10.000 Eur 

II.  Bevételek felosztása.

1. A Bérbeadó (ön) szerszámával történő termék előállítás, és értékesítés eredményének felosztása, a gyártási költségekkel csökkentett vételár után fennmaradó eredmény, 70 %-ára jogosult. (a Szolgáltató az Egyesült Államok és az EU hasonló termékeinek a piacán, amely közel kétmilliár Eur kíván részesedést szerezni, a termékek várható nyereség tartalma 20 %)

2. A Bérbeadó (ön) szerszámának formatervét 3D technológiával számítógépen rögzítjük, s „stl”  fájl formátumban letölthetővé tesszük a világ mérnökei számára, akik felhasználhatják a formaterveket új termékek előállítására (Ön letöltésenként 35 Euróra jogosult)  

3. Az „stl” fájl harmadik személynek történő továbbértékesítése után megvalósuló, harmadik személyek termékgyártása után a harmadik személyek árbevétele után 5% szerzői jogdíjra jogosult ön.